Hahn statt Hauhn

Brümme sittet op diäm Tauern Wall ne Hahnen un kein Hauhn? Dat is ganß lichte te erklären un dat well iek niu mol daun. Stellet uch doch blauß mol fiär diäm Köster seyne grauten Suaren, schließlech möchte dai dann doch, jeden Dages schoinen Muaren, viär de Misse, figelant, met em Körfken in de Hand, of […]

Angellateyn

Ne Fisker stong amm Wienestrand, met der Angel in der Hand, was amme schnickeln stunnenlang un makere nit äinen Fang. Hai gaffte Luft der langen Schniuer, flaukere biun kleinen Biuer, wann de Osse, frögger mol, awseliut nit trecken woll. Dai Frällen, Äsken, klein un graut, lacheren siek bolle daut, sprüngen hauge iut diän Wellen, asse […]

Franz un Anton

Beyme Diäsken harre’t ziemlech melmet un Franz un Anton söhen iut ärre wann se iut em Koahlenkasten kämen. Viär me Middagesiäten schmäit siek Anton ne Hand vull Water in’t Gesichte un makere sau seyne Kattenwäske. Franz harr ne beobachtet un saggte niu: „Weste diek nit richteg wasken? Diu bis jo nau ganz schietereg!” Anton kuckere […]

Franz un Anton

„Wat meinste, Anton”, frogere Franz un wäis met seynem Kopp op ne Frugge, dai iähme all ne ganze Weyle met en Äugelkes tauplinkere. „Sall iek et bey diäm Miäksken mol versaiken?” „Dat mass diu selwes wieten”, meinere Anton. „Niem diek awwer in achte, dat hiät ter Häime all twäi kleine Versaike rümme laupen.” „Was meinst […]

Franz un Anton

Franz un Anton harren diän ganzen Dag süppelt. Bey Anton was nau nit viel Wirkunge vamme Schnaps te miärken, awwer Franz kuckere all wahne glaseg. Op äinmol rutskere vamme Stauhle un fäll ungern Diss. Hai laggte do, ärre wanne daut wör. „Dat is dat Guere amme”, saggte Anton un nuckere viär siek henne. „Hai wäit […]

Franz un Anton

Bey Franz rappelere late amme Owend dat Telefon. Amme anneren Enge van der Leitunge was Anton aan der Strippe und saggte: „Franz diu mass mol foterstunds no mey kummen. lek sitte ganz wahne in der Klemme. Breng awwer ne Kasten Bäier met!” Franz schmäit siek fix en Wammes üewer, laip loss, nahm ungerwiägens ne Kiste […]

Franz un Anton

„Et weet awwer ok würklech bolle jeden Dag alles duierer”, questere Franz. „Do hiäs te verdammt recht. De Fuierversiekerunge hiät auk all weyer opschlohn”, saggte Anton. „Met der Fuierversiekerunge dat gäiht nau, de Hagelversiekerunge is sau duier woren”, unkere Franz. „Hiäst diu dann ne Hagelversiekerunge?“, frogere Anton, neyschiereg woren. „Süss könn iek doch nit wieten, […]

Franz un Anton

„Segg mol, kenn ey dann äigentliek alle de Nauten?”, frogere Franz diän Anton, dai bey der Musikkapelle is un de Trumpäite spielt. „Sieker”, saggte Anton. „Wat gloiwes diu dann? De Nauten marr me all richteg kennen, süss kann me keine Musik maken.” „Biu kümmert dann, dat ugge Musik mannegesmol sau twiäß is”, woll Franz wieten. […]

mehr von Franz un Anton

„Diu Anton, wäißte all dat Niggeste”, frogere Franz. „Iek wäit nit, wat diu meinst”, saggte Anton, „vertell doch mol.” „Dat is vlichte en Dingen”, regere siek Franz op. „Day Hannes hiät saggt, hai wöll bey us keinen Schnaps un kein Bäier mehr anschreywen.” „Dat is doch nit müegliek”, wundere siek Anton. „Biu well hai dat […]